Uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ZELLER & GMELIN B.V.

ART.1. GELDIGHEID

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • verkoper : de gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten Zeller & Gmelin B.V.;
 • koper : de wederpartij van verkoper, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • overeenkomst : een tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst van koop en verkoop en levering van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt op het gebied van drukinkten en/of drukhulpmiddelen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden deze voorwaarden voor alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde voorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door onderhavige voorwaarden beheerste aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en/of leveringen niet van toepassing, tenzij en dan pas nadat de bedoelde voorwaarden van de koper uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (geheel of gedeeltelijk) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige voorwaarden van de koper zal in geen geval met zich meebrengen, dat die voorwaarden van de koper ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn. Indien één of meerdere bepalingen in onderhavige voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van onderhavige voorwaarden volledig van toepassing c.q. van kracht. Verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

ART.2. AANBIEDINGEN, OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle aanbiedingen en/of offerten zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is genoemd. Ook de in aanbiedingen en/of offerten genoemde levertijden zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie worden naar beste weten en kunnen door de verkoper verstrekt respectievelijk uitgevoerd, evenwel deze zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - vrijblijvend en buiten verantwoordelijkheid van verkoper. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief BTW. Belastingen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bestonden, doch niettemin de levering belasten, worden aan koper doorberekend. Wordt door koper een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerten of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling/afwijking van 10% toegelaten in die zin dat koper verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg. respectievelijk 1 ltr.

ART.3. LEVERING

Levering geschiedt af magazijn/fabriek van verkoper. Verkoper heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal aan koper aan te bieden. Koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering. Indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, dan komen (ook) de kosten van de retourvracht, opslag- en andere noodzakelijk kosten voor rekening van koper. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Dit aanbod geeft verkoper het recht betalingen van de koopsom te verlangen zonder inachtneming van enig krediettermijn en zonder dat koper opnieuw afgifte van de goederen kan vorderen. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen, waarna verkoper een redelijke termijn krijgt om alsnog te leveren. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van 4 maanden, ingaande de dag waarop de overeenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, danwel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht - zonder inachtneming van enig krediettermijn - betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

ART.4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer echter bij de overeenkomst nadrukkelijk is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van koper op schadevergoeding, zulks behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Koper is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

ART.5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: Elke omstandigheid waarmee de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming brand of andere vernielingen in fabrieken of magazijnen, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen zowel in het bedrijf van verkoper als in bedrijven van welke zij haar goederen en/of grondstoffen en hulpstoffen betrekt, ten tijde van de overeenkomst ingevoerde wettelijke bepalingen, gebrek aan vervoersmiddelen, breuk aan machines of gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van verkoper of in die bedrijven waarvan zij haar goederen en/of hulpstoffen betrekt, alsmede beperkende overheids- of publiekrechtelijke maatregelen van welke aard dan ook, beperkingen of belemmeringen van productie en/of aanvoer van goederen, grondstoffen en hulpstoffen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om - te harer keuze - de termijn van aflevering te wijzigen en/of de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding aan koper. Voorzover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte (separaat) te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ART.6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSSTELLING

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schade, kosten en interessen door koper.

ART.7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen - uit welke hoofde dan ook - van verkoper volledig door koper zijn voldaan. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zonder dat verkoper verplicht is aan te geven of de teruggevorderde goederen al dan niet onbetaald zijn gelaten. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en diens onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen mee terug te nemen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal koper worden gefactureerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van koper om binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de goederen te verwerken onverlet. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de door verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

ART.8. MERKEN EN EMBALLAGE

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco levering magazijn, teruggezonden emballage, die naar het oordeel van verkoper in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft koper recht op vergoeding van berekende waarde. Verkoper behoudt zich het recht voor tot afkeuring van teruggezonden emballage, indien de goederen niet meer in de oorspronkelijke staat zijn. Indien emballage een week na afkeuring door verkoper niet door koper is afgehaald, staat het verkoper vrij zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan koper daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijke op de factuur berekende emballage wordt door de verkoper niet teruggenomen.

ART.9. VERVOER

Voor drukinkten geldt: orders boven € 250,- franco levering huis koper. Orders beneden dit bedrag worden niet franco geleverd respectievelijk wordt aan koper een vracht- of behandelingstoeslag in rekening gebracht.

ART.10. RECLAMES

 1. Reclames - van welke aard dan ook - schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
 2. Geen enkele reclame is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan, terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen reclame is toegelaten op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen bij en/of na verwerking of toepassing door koper van de geleverde goederen.
 3. Reclames betreffende manco’s, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen. De juistheid van deze reclame kan door koper met alle middelen rechtstreeks worden bewezen, maar zal naar oordeel van verkoper op juistheid worden gecontroleerd.
 4. Reclames over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen reclames binnen deze termijn te worden ingediend.
 5. De ondeugdelijkheid van geleverde goederen kan door koper- met uitsluitsel van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij.
 6. Als ondeugdelijkheid wordt uitsluitend aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van de goederen geldende specificatie(s).
 7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 ½ * het factuurbedrag van de goederen waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen, althans maximaal het door de verzekeraar van verkoper in dat geval uit te keren bedrag. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfstagnatie) hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook geleden.
 8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de reclame betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.
 9. Een reclame terzake geleverde goederen laat onverlet de verplichting van koper om reeds geleverde of nog te leveren goederen af te nemen c.q. de kosten daarvan te voldoen aan verkoper.

ART.11. BETALINGEN

 1. Koper is verplicht de facturen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, zulks zonder aftrek van enige korting, opschorting of verrekening uit welke hoofde dan ook, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, dan is de koper van rechtswege in verzuim en is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1¼ % (ingeval de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW hoger is, dan geldt de wettelijke rente) van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallende deel daarvan, terstond opeisbaar.
 3. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.
 4. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door koper verschuldigd in elk geval waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 15% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 2 van dit artikel, met een minimum van € 100,-.
 6. Ingeval van liquidatie, beslag, (aanvraag van) faillissement of surseance van betaling van koper, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
 7. Verkoper heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

ART.12. GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of van nadere overeenkomsten, worden bij uitsluiting berecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Partijen zullen eerst een beroep op een rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.